Code

#include <iostream>
#include <cmath>

float tong(float x, int n) {
 float s = 0;
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
  s += pow(-1, i + 1) * x / i;
 }
 return s;
}

int main() {
 float x;
 int n;

 std::cout << "Nhập x: ";
 std::cin >> x;
 std::cout << "Nhập n: ";
 std::cin >> n;

 float t = tong(x, n);
 std::cout << "Tổng = " << t << std::endl;

 return 0;
}

Text: Bài giai thừa

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
float tong(int n){
	float s=1,i=0,gt=1;
	float tu=0;	
	for (i=1;i<=n;i++){
	 tu=pow (-2,i);
	 gt=gt*i;
	 s+mh= tu/gt;
	}
	return s;
}
int main(){
	int n;
	cout<<"Nhap n ";cin>>n;
	cout<<"Tong: "<<tong(n);
}

.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *